Členské podmínky

ČLENSKÉ PODMÍNKY   Klubu  EMPIREO

 

 1. Základní pojmy

Pojmy používané ve všeobecných podmínkách členství jsou:

1.1 Vlastní činnost -měsíční nákup produktů společnosti EMPIREO s bodovou hodnotou nejméně 20 bodů;

1.2  Aktivní člen- člen, který zakoupil produkty společnosti EMPIREO v současném rozhodném období s bodovou hodnotou nejméně 20 bodů;

1.3 Člen Klubu- dospělá fyzická osoba nebo subjekt, který se zaregistroval do Klubu EMPIREO a zakoupil jeden z registračních balíčků podle svého výběru se specifickou bodovou hodnotou;

1.4  Zákazník- osoba, která nakupuje produkty společnosti EMPIREO za katalogové ceny;

1.5 EMPIREO Klub- program vytvořený společností EMPIREO.  EMPIREO produkty jsou distribuovány pro vlastní potřeby členů Klubu EMPIREO nebo pro další prodej;

1.6  Rozhodné období - jeden kalendářní měsíc v roce, kdy po odečtení obratů jsou provize počítány v souladu s příslušným Kompenzačním plánem;

 1.7 Uživatelský panel- místo na webových stránkách, které má člen k dispozici, prostřednictvím něhož dobrovolně zadává své údaje. Sdílená data jsou chráněna před jinými uživateli, správce je však může použít za podmínek uvedených v Pravidlech;

1.8 Webové stránky -webové stránky k dispozici na www.empireo-global.com, spravované společností EMPIREO;

1.9 Systém přímého prodeje- nabízí zboží a služby přímo spotřebitelům, kteří používají individuální kontakty, kromě maloobchodních prodejen a zahrnující osobní prezentace produktu;

1.10 Uživatel-  osoba, která žádá o členství, stejně jako jakákoli jiná osoba, která používá webovou stránku;

1.11. Bodová hodnota- 1 bod = 1 EUR;

1.12 Bodový index- EMPIREO má výhradní právo měnit bodový index, který je v době této publikace 1 bod = 1 EUR.

 

 1. Úvod

 

2.1  Společnost EMPIREO distribuuje produkty určené pro osobní potřeby členů Klubu nebo pro další prodej uskutečněný těmito členy za účelem:

 1. a) zvýšit finanční nezávislost členů Klubu, kteří se účastní rozšiřování sítě členů Klubu a dosahují největších úspěchů,
 2. b) zvyšovat osobní rozvoj.

2.2EMPIREO nezaručuje členům Klubu žádné příjmy, zisky nebo úspěchy a není povinen hradit žádné náklady spojené s obchodními aktivitami vykonávanými členy Klubu ani nenese odpovědnost za výdaje vynaložené členem Klubu, náklady, stravu, ubytování nebo administrativní náklady apod.

2.3 Členové Klubu

 1. a) získávají právo na nákup produktů společnosti EMPIREO za zvýhodněné ceny
 2. b) nemohou nikomu slíbit konkrétní zisky nebo příjmy, protože každý z nich prohlašuje, že chápou, že je mohou dosáhnout pouze prostřednictvím individuální práce a vlastní činnosti
 3. c) mohou nezávisle rozhodovat o způsobech, metodách a prostředcích své činnosti a nezávisle určovat čas a místo za podmínek stanovených v těchto Podmínkách
 4. d) nemohou šířit žádné informace, které by mohly bát zavádějící pro třetí stranu, a také učinit oficiální prohlášení o produktech EMPIREO,
 5. e) nejsou zástupci, zaměstnanci nebo představitelé Klubu EMPIREO a nejsou oprávněni učinit jiná prohlášení jménem výše uvedených subjektů ani nést žádné závazky jejich jménem,
 6. f) nejsou oprávněni používat jména, ochranné známky nebo jiná označení chráněná zákonem a společností EMPIREO bez předchozího písemného souhlasu společnosti EMPIREO pro jejich použití v určitém místě a čase a v určeném oboru použití,
 7. g) jsou nezávislí; nicméně jednají na základě těchto Podmínek a platných právních předpisů.

2.4Podmínky definují ČLENSKÉ PODMÍNKY Klubu EMPIREO, k dispozici na webových stránkách

2.5Člen přijímá všechna ustanovení nařízení, zavazuje se dodržovat všechny tyto podmínky a uznává, že registrace v Klubu a jeho používání může probíhat pouze v souladu s předpisy a platnými zákony.

2.6Pokud Uživatel nesouhlasí s Pravidly, prohlašuje, že nebude navštěvovat weby, jejichž správce je EMPIREO, a nebude nakupovat produkty nabízené Klubem EMPIREO.

 

 

 1. Osobní údaje

 

3.1Při používání webových stránek může být uživatel požádán o poskytnutí některých svých osobních údajů, zejména vyplněním formuláře. Údaje uvedené výše jsou ve většině případů křestní jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, adresa / adresa doručení, PSČ…  Použijí se pouze data, která jsou pro provoz webových stránek nezbytn a pro řádné plnění dohody společností EMPIREO. Neposkytnutí požadovaných údajů zabrání provádění činnosti, ke které se údaje vztahují.

3.2Veřejně dostupné osobní údaje

Osobní údaje poskytované při odesílání názorů, komentářů, odpovědí na fóra a informace umístěné na subdoménách, které jsou součástí EMPIREO, jsou k dispozici všem subjektům, které navštěvují weby. Společnost EMPIREO informuje, že prakticky není možné chránit uživatele před fyzickými nebo právnickými osobami, které mohou tyto údaje používat, a proto se na ně nevztahují.

 

5.Objednávky produktů

Člen může zakoupit výrobky sortimentu EMPIREO zadáním objednávky a uzavřením kupní smlouvy v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě plateb prostřednictvím elektronického bankovnictví odpovídá banka za údaje poskytnuté ve svých formulářích. Formuláře platební služby jsou umístěny na serveru banky a jsou zašifrovány.

6.Správce dat

Správce osobních údajů je společnost EMPIREO.

7.Zabezpečení

Všechny formuláře, zejména registrace členů Klubu a objednávky, které vyžadují úplné osobní údaje člena, jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu.

8.Zasílání Informačních mailů

8.1Společnost EMPIREO si vyhrazuje právo zaslat informační zprávy osobám, jejichž kontaktní údaje má a které stávající podmínky přijaly. Tyto maily jsou informace přímo odkazující na webové stránky, služby a produkty Klubu (např. změny), nekomerční dopisy (např. pozdravy atd.) a obchodní informace. Obchodní informace jsou filtrovány tak, aby uživatel neobdržel informace, které by pro ně nebyly zajímavé nebo byly nebezpečné. Člen Klubu má možnost nesouhlasit s přijetím výše uvedených zpráv tím, že po přihlášení do panelu členů označí příslušné pole týkající se zvolené formy komunikace.

8.2. Subjekty, které rozesílají tyto informační maily, nemají přístup ke kontaktním údajům osob v seznamech adresářů EMPIREO Klub.

9.Soubory cookies

Některé části webových stránek EMPIREO, mohou používat soubory cookies, tj. malé textové soubory odesílané uživateli internetu, které zjednodušují prohlížení stránek. Soubory cookies nejsou škodlivé pro počítač, uživatele nebo jeho data. Podmínkou fungování cookies je jejich přijetí uživatelem, který kliknutím dává souhlas k jejich použití.

10.Vyplácení provizí

10.1 Provize je vyplácena členům Klubu, resp. Distributorům, kteří podepsali Distributorskou smlouvu,  za každé rozhodné období  20. dne následujícího měsíce po ukončení rozhodného období. Provize je vyplácena podle kritérií popsaných vsoučasném kompenzačním plánu.

10.2 Provize se vyplácí na základě faktury vystavené v souladu s oprávněním uděleným společností EMPIREO ve prospěch člena Klubu v elektronické podobě bez jeho podpisu.

10.3 Členové Klubu obdrží provizi v měně té země, ve které vznikl nárok na provizi, nebo v eurech dle předchozí dohody, a to v souladu s platnými právními a daňovými předpisy.

10.4Druhy provizí

Druhy provizí jsou specifikovány v Kompenzačním plánu.

 1. Společnost EMPIREO ujišťuje členy Klubu, že distribuované produkty odpovídají oficiálním specifikacím produktu. V případě nároků vyplývajících ze záruky za vady výrobku v záruční době a jeho uznání od výrobce jako oprávněné, EMPIREO okamžitě zamění za produkty bez závad. V případě reklamací podaných po uplynutí záruční doby uvedené na výrobku, není možné reklamaci uznat.

12.Členové Klubu EMPIREO

12.1 Registrace do Klubu EMPIREO se uskuteční na základě žádosti o přijetí do Klubu EMPIREO, která je zaslána prostřednictvím webové stránky: www.empireo-global.comve formě správně vyplněného formuláře, zaslaného elektronicky subjektem žádajícím o členství. Společnost EMPIREO si vyhrazuje právo požádat o další dokumenty před registrací do Klubu EMPIREO.

12.2 Za účelem získání členství v Klubu EMPIREO musí žadatel přečíst a přijmout VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, které žadatel potvrdí zaškrtnutím příslušné kolonky. Přijetím VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK   vstupuje žadatel do Klubu EMPIREO a uzavírá tak členskou smlouvu s Klubem EMPIREO. K tomuto je nutné poskytnout osobní údaje označené jako povinné ve formuláři a žadatel musí vyjádřit souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých při podání žádosti a stisknout tlačítko " Registrovat ". Poskytování údajů označených jako povinné je dobrovolné, ale nezbytné pro podání žádosti. Poskytování osobních údajů, které nejsou označeny jako povinné, je dobrovolné a nejsou nezbytné pro podání žádosti.

12.3Za účelem získání členství a plného přístupu na internetovou stránku společnosti EMPIREO by měl žadatel objednat a zaplatit za vybrané výrobky maximálně do 7 dnů od data registrace. Pokud není platba provedena, přístup a objednávka budou zrušeny. Po provedení platby získá žadatel status člena Klubu a je vázán Všeobecnými obchodními podmínkami.

12.Po zaplacení první objednávky obdrží člen e-mail (na e-mailové adrese poskytnuté při podání přihlášky) "Potvrzení registrace do Klubu EMPIREO", kterým se potvrzuje uzavření členství do Klubu EMPIREO.

12.5Členové Klubu EMPIREO, kteří provozují obchodní činnost, mají od EMPIREO oprávnění vydávat a zasílat faktury, duplicitní faktury, opravy faktur, debetní a účetní záznamy a jiné účetní doklady v elektronické podobě jménem společnosti bez podpisů na e-mailovou adresu při podání žádosti o členství do Klubu a umístit tyto dokumenty do osobního profilu. Člen Klubu EMPIREO prohlašuje, že si je vědom, že toto oprávnění mu může být odebráno, v důsledku čehož emitent faktur ztratí právo na vystavení a zasílání dokumentů příjemci elektronicky ode dne následujícího po dni, kdy emitent obdržel písemné oznámení od příjemce o zrušení této formy vystavování a zasílání účetních dokladů.

12.6 Členem Klubu může být pouze dospělá fyzická osoba nebo podnikatel, který vykonává podnikatelskou činnost.

12.7Členové Klubu nemohou být zaměstnanci společnosti EMPIREO a přidružených společností, členů řídících orgánů těchto společností, jejich akcionářů, spoluzakladatelů, jakož i dodavatelů těchto společností a nejbližších rodinných příslušníků všech výše uvedených osob. Přidruženou společností je společnost ve smyslu právním té země,  v níž má sídlo, kde EMPIREO má přímo nebo nepřímo alespoň 20% hlasů ve valné hromadě nebo také jako zástavní věřitel, nebo na základě smluv s jinými osobami nebo přímo, alespoň 20% podílů nebo akcií v této společnosti. Nejbližším členem rodiny se rozumí manžel, rodič, prarodič, potomek, sourozenci, příbuzní podle kořenů v přímé linii či osoby, které zůstávají v adoptivním vztahu a jeho manželé, stejně jako osoby v soužití.

12.8 Členové Klubu jsou povinni neprodleně písemně informovat společnost EMPIREO o změnách svých osobních údajů nebo údajů o svém podniku nebo společnosti, zejména čísla bankovního účtu. Pokud společnost EMPIREO nedostane oznámení, nenese odpovědnost za zadané platby na nesprávný účet nebo nesprávnou osobu. Utajení pravdy nebo poskytnutí informací v osobním dotazníku, které jsou v rozporu s Pravidly umožňuje společnosti EMPIREO vyloučit člena Klubu bez předchozího upozornění.

13.Podmínky přijetí do Klubu

13.1 Členství v Klubu EMPIREO je spojeno s určitou osobou nebo společností. Přidělení se může uskutečnit pouze za předpokladu udělení souhlasu Klubem EMPIREO vyjádřeného v elektronické podobě a společnost EMPIREO si vyhrazuje právo odmítnout vyjádření souhlasu bez uvedení důvodu. Pokud je žadatel odmítnut, může zaslat žádost o udělení souhlasu společnosti EMPIREO v souladu s pokyny popsanými v Pravidlech. Společnost EMPIREO o této záležitosti rozhodne do 30 dnů od obdržení žádosti. V případe, že je žadateli členství přiděleno a člen se z jakýchkoli důvodů svého členství zřekne, ztrácí svoji pozici ve struktuře. Tato osoba se může do Klubu EMPIREO znovu zapojit do 6 měsíců. Po tomto období se člen Klubu může znovu zaregistrovat. Osoba, která se vzdává členství, má nárok na  provizi z předcházejícího období. Osoba, která získala členství, má právo na provizi, která vznikla až po datu přidělení - není možné získat provizi za dobu, kdy daná osoba ještě neměla status člena.

13.2Činnosti, které narušují ustanovení popsané v Pravidlech a v příslušných právních předpisech jsou přísně zakázány. Pokud člen Klubu nebo subjekt, pod nímž podniká, podepíše takovou dohodu nebo  tomu napomáhá, znamená to hrubé porušení smlouvy a může vést k okamžitému vyloučení z Klubu EMPIREO.

 1. Ukončení členství v Klubu EMPIREO

14.1.Dohoda o členství se uzavírá na dálku v elektronické podobě na dobu neurčitou. Člen Klubu je oprávněn kdykoli ukončit členskou smlouvu, pokud zvláštní ustanovení dohody nestanoví jinak.

14.2.Ukončení členství vstoupí v platnost po uplynutí 30 (třiceti) dnů od doručení oznámení EMPIREO o ukončení smlouvy zaslané emailem. Odstupující osoba ztratí svou strukturu a nárok na veškeré provize dosud vytvořené. Tato osoba se může po 3 (třech) měsících znovu připojit do Klubu EMPIREO, výlučně ke struktuře předchozího sponzora. Po tomto období se může znovu zaregistrovat do Klubu EMPIREO, a to i do struktury jiného sponzora.

14.3.Do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, tj. obdržení e-mailu s názvem "Potvrzení o registraci v Klubu EMPIREO", má právo odstoupit od smlouvy.

15.Vyloučení z Klubu EMPIREO

15.1.Člen Klubu, který hrubě porušuje ustanovení Pravidel EMPIREO, používá nevhodné obchodní praktiky nebo ustanovení platného práva může být okamžitě vyloučen z Klubu EMPIREO.

15.2.Klubový člen může být také vyloučen, pokud výrazně poškodí zájmy společnosti EMPIREO nebo Klubu EMPIREO, zejména pokud:

a/ provádí maloobchodní a velkoobchodní prodej v prodejnách, aukcích, přes internet a jinými prostředky, které jsou v rozporu s přímým prodejním systémem, s výjimkou členů Klubu EMPIREO, kteří vykonávají obchodní činnost nebo mají právní subjektivitu.

b/ přijímá členy Klubu pro další subjekt působící na trhu v MLM

c/ mluví prostřednictvím médií o Klubu a / nebo produktech EMPIREO bez požadovaného písemného souhlasu společnosti EMPIREO,

d/ používá typ loga EMPIREO bez písemného souhlasu společnosti EMPIREO,

e/ publikuje audiovizuální materiály přes internet, které nejsou společností EMPIREO schváleny a akceptovány.

15.3Důležitým porušením zájmů společnosti EMPIREO je mimo jiné podněcování nebo podpora osob, které porušují ustanovení výše uvedených dokumentů. Kromě jiných důsledků nemá vyloučený člen Klubu nárok na provizi za období, v němž došlo k porušení. Tato osoba, stejně jako její příbuzní a blízcí příbuzní, se nemůže připojit do Klubu EMPIREO dříve než 12 měsíců od vyloučení a získat povolení od společnosti EMPIREO.

15.4Člen, který nevykonává žádnou pravidelnou  činnost po dobu šesti měsíců, bude automaticky vyloučen z členství v Klubu. Bude schopen znovu získat status člena Klubu a plné nároky Klubu kdykoli po zakoupení zboží s příslušnou bodovou hodnotou.

16.Nedodržení ustanovení Pravidel a postupů členem Klubu znamená hrubé porušení podmínek členství v Klubu EMPIREO a možnost jeho okamžitého ukončení ze strany EMPIREO. Společnost EMPIREO si navíc vyhrazuje právo požadovat náhradu škody u soudu.

17.Dědictví

V případě smrti člena Klubu je jeho současný status předmětem dědického práva. Dědicové budou mít nárok na veškeré nevyplacené provize a budoucí provize za podmínky, že budou dodržovat kritéria, která jsou základem pro přijímání provizí popsaných v Kompenzačním plánu.

18.Ztráta členství

V případě vypovězení smlouvy, zejména na základě vyloučení z Klubu EMPIREO, člen Klubu ztratí místo ve struktuře Klubu, nárok na vyplacení provizí má pouze do momentu vyloučení z klubu, po té již nárok zaniká.

19.Účast v jiném subjektu

Členům Klubu není zakázáno spolupracovat s jinými subjekty poskytujícími své služby na trhu; vážné porušení zájmů společnosti EMPIREO však bude považován prodej přímo nebo nepřímo produktů jiných subjektů působících v  MLM ostatním členům Klubu a nabídka jejich spolupráce. Je také zakázáno kombinovat prezentace EMPIREO s jinými prezentacemi ve stejný den a využívat shromážděné osobní údaje účastníků během těchto setkání za jiným účelem,než je získání nových členů pro EMPIREO Klub. Za výjimečných okolností může společnost EMPIREO písemně vyjádřit svůj souhlas po obdržení žádosti člena Klubu, který o takovém záměru informuje.

 1. Oznámení, reklamní materiály

20.1Člen Klubu EMPIREO může používat pouze oficiální publikace, letáky, brožury, knihy a bannery a pouze oficiální  webové stránky společnosti EMPIREO  zpřístupněné členům Klubu. Takové publikace nemohou být změněny a nemohou být použity pro účely, které jsou v rozporu s jejich účelem. Vlastní informační materiály nebo oznámení musí být vždy schváleny společností EMPIREO. Každá změna musí být vždy písemně přijata společností EMPIREO, která zejména zakazuje šíření nepravdivých informací o produktech EMPIREO. Společnost EMPIREO nenese odpovědnost za akce a škody způsobené členy Klubu v souvislosti s jejich nedodržením pravidel a postupů, včetně zejména porušení platných právních předpisů v souvislosti s používáním reklamních materiálů a oznámení, která dříve nebyla schválena společností EMPIREO.

20.2 Použití materiálu EMPIREO a různá prohlášení prostřednictví médiích je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti EMPIREO. Veškerá právní odpovědnost a možné důsledky zveřejňování   neoprávněných prohlášení, publikace apod. bez požadovaného souhlasu EMPIREO nese výhradně člen Klubu.

21.Vlastní doména, sociální média

Člen Klubu může provozovat samostatnou webovou stránku, za kterou není obsah EMPIREO odpovědný. Člen Klubu může spravovat a upravovat obsah svého webu.

21.1.Pokud člen Klubu na výše uvedené webové stránce nebo na jiných webových stránkách vytvořených a udržovaných mimo doménu EMPIREO prezentuje obsah, který je v rozporu se zákonem, Pravidly EMPIREO nebo který může poškodit jméno EMPIREO (včetně neoprávněných zvukových nebo obrazových materiálů na Facebooku, YouTube atd.), EMPIREO má právo požadovat okamžité úpravy a / nebo odstranění obsahu, který je zde prezentován, a v případě nedodržení tohoto a případné opakování má právo  tohoto člena vyloučit z Klubu se všemi následky, které s tím souvisejí.

22.Závěrečná ustanovení

22.1 Veškerá korespondence týkající se členství, včetně odstoupení od smlouvy a stížností v Klubu EMPIREO, by měla být směrována na e-mailovou adresu EMPIREO: info@empireo-global.com

22.2 Každý uživatel - žadatel zodpovídá za přečtení Pravidel EMPIREO předtím, než přijme prohlášení ke vstupu do Klubu EMPIREO, tj. před zasláním vyplněného formuláře s údaji na webové stránce.

22.3Člen Klubu EMPIREO souhlasí s tím, že společnost EMPIREO uchová a zpracuje jeho osobní údaje pro účely podnikání v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

22.4Společnost EMPIREO si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto ČLENSKÉ PODMÍNKY. Případné  změny budou platné po jejich zveřejnění v individuálním panelu člena Klubu na webové stránce www.empireo-global.com  . Pokud změny nejsou členem Klubu přijaty, má právo odstoupit od dohody s 30 denní výpovědní lhůtou. Žádná z případných zavedených změn se netýká  základního pravidla : společnost EMPIREO je správce dat a  neprodává třetím stranám osobní  údaje členů Klubu EMPIREO.

22.5.Záležitosti, které nespadají do Pravidel EMPIREO ,  Všeobecných obchodních  podmínek  a Členských podmínek se budou řešit dle občanského zákoníku a dalších právních předpisů platných pro  společnosti EMPIREO.

22.6.Případné spory a nároky mezi stranami budou řešeny příslušnými soudy ČR

22.7  Tyto Členské podmínky představují smlouvu mezi společností EMPIREO a členem Klubu EMPIREO, pokud jde o práva a povinnosti vyplývající z členství v Klubu EMPIREO a nahrazují všechny předchozí dohody a dohody členů, pokud byly uzavřeny mezi stranami ve vztahu ke Klubu EMPIREO .

 

Mohlo by Vás zajímat